NL Wonen
Dinerbon

DINERBON

NL Wonen biedt de klant tegen inlevering van de coupon eenmalig een dinercheque t.w.v. € 150,- met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden.

De cheque kan ingeleverd worden bij de volgende geselecteerde restaurants:

Eetcafé De Prins
Hoogstraat 50
5258 BE Berlicum

Restaurant Lux
Korte Putstraat 23
5211 KP ’s-Hertogenbosch

Villa Fleurie
De Driesprong 11
5241 TJ Rosmalen

Algemene voorwaarden dinercheque/coupon

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dinercheque/coupon, uitgegeven door NL Wonen Makelaars en Taxateurs o.z. B.V.


Begrippen

Coupon: de coupon die de klant tegen voorwaarden kan verzilveren bij NL Wonen voor een dinercheque t.w.v. € 150,-. De coupon zelf heeft geen waarde.
Cheque: de verzilverde dinercheque t.w.v. € 150,- die de klant ontvangt na het inleveren van de coupon.


Inleverpunten

De cheque kan ingeleverd worden bij de volgende geselecteerde restaurants:

Eetcafé De Prins
Hoogstraat 50
5258 BE Berlicum

Restaurant Lux
Korte Putstraat 23
5211 KP ’s-Hertogenbosch

Villa Fleurie
De Driesprong 11
5241 TJ Rosmalen


Couponvoordeel

NL Wonen biedt de klant tegen inlevering van de coupon eenmalig een dinercheque t.w.v. € 150,- met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden.

Verzilvering
De coupon kan onder de volgende voorwaarden verzilverd worden:

 • De klant heeft als ambassadeur een nieuwe verkoopopdracht aangeleverd vanuit zijn/haar netwerk en deze nieuwe klant kan dit ook bevestigen;
 • een nieuwe verkoopopdracht is pas definitief als de nieuwe klant de opdracht tot dienstverlening getekend heeft bij NL Wonen.


Geldigheid coupon/cheque

Voor alle coupons/cheques geldt:

 • De klant dient – ingeval van gebruik bij een van de geselecteerde restaurants – bij de kassa vooraf de cheque te overhandigen;
 • de korting die met de cheque wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag, op het moment van volledige betaling;
 • de cheque kan maar één keer worden gebruikt;
 • de cheque moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
 • de coupon/cheque kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
 • dupliceren van de cheque of het verspreiden van het chequenummer of andere gegevens van de cheque is verboden;
 • bij gebruik van de cheque in één van de geselecteerde restaurants zijn alleen originele en/of onbeschadigde cheques geldig; iedere verandering maakt de cheque ongeldig.
 • de geldigheid van de coupon/cheque en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van NL Wonen i.s.m. de geselecteerde restaurants;
 • de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de coupon/cheque nimmer rechten ontlenen en de klant kan een coupon/cheque nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken.
 • wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de coupon/cheque wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door de NL Wonen niet gewenste effecten, is NL Wonen gerechtigd, de werking van de coupon/cheque op te schorten of de betreffende coupon/cheque geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende coupon/cheque naar eigen inzicht van NL Wonen gehonoreerd of gecompenseerd worden.


Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de coupon/cheque, is NL Wonen gerechtigd de coupon/cheque ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen voordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.


Aansprakelijkheid

NL Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de coupon/cheque, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met coupon/cheque. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is NL Wonen niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de coupon/cheque.


Slotbepaling

 • NL Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 • Door gebruik te maken van de coupon/cheque geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene couponvoorwaarden.
 • Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 • Op deze algemene couponvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Versie: augustus 2022

Afspraak maken

Waar kunnen wij je mee helpen?

Wat is mijn huis waard?

Ontvang vrijblijvend een waarderapport van uw woning